Ngày ??ng: 4/2017

Festival Hoa ?à L?t l?n th? 6 – 2015 (di?n ra trong 5 ngày t? 29.12.2015 ??n 2.1.2016) v?i ch? ?? "?à L?t, muôn màu s?c hoa" là s? ki?n v?n hóa, du l?ch có quy mô qu?c gia và qu?c t? t? ch?c 2 n?m m?t l?n, nh?m qu?ng bá th??ng hi?u ?à L?t - thành ph? du l?ch, ngh? d??ng n?i ti?ng trong n??c và th? gi?i, tôn vinh ng??i tr?ng hoa, ngh? hoa và giá tr? hoa ?à L?t.

Ban t? ch?c Festival hoa ?à L?t 2015 cho bi?t ?ây s? là l? h?i hoa l?n nh?t t? tr??c ??n nay v?i 9 ch??ng trình và 19 ch??ng trình h??ng ?ng. Festival hoa ?à L?t là l? h?i ???c t? ch?c ??nh k? 2 n?m m?t l?n, ?ây là l?n th? 6 Festival hoa ?à L?t ???c t? ch?c ? thành ph? cao nguyên – n?i ???c Chính ph? công nh?n là Thành ph? Festival hoa Vi?t Nam, h?a h?n s? là l? h?i ?n t??ng nh?t v?i du khách trong và ngoài n??c t?i tham quan.

Theo ông Võ Ng?c Hi?p, Ch? t?ch UBND TP. ?à L?t, Festival hoa ?à L?t 2015 s? có nhi?u ?i?m nh?n và s? b? sung các n?i dung ch??ng trình l? h?i so v?i các Festival hoa ?à L?t tr??c ?ó. C? th?, Festival hoa ?à L?t 2015 ???c t? ch?c thành 2 m?ng n?i dung l?n g?m 9 ch??ng trình chính và 19 ch??ng trình h??ng ?ng. Không gian l? h?i ngoài t?p trung ? TP ?à L?t s? ???c lan t?a sang các ??a ph??ng trong t?nh nh? các huy?n d?c qu?c l? 20 (???ng t? TP.HCM v? ?à L?t) nh? B?o L?c, ??c Tr?ng.

?êm ngày 29/12, Festival Hoa ?à L?t l?n th? 6-n?m 2015 ?ã chính th?c khai m?c t?i Qu?ng tr??ng Lâm Viên v?i ch? ?? ?à L?t - Muôn màu s?c hoa.

Khai m?c Festival Hoa ?à L?t l?n th? 6


D? l? khai m?c có ông Uông Chu L?u - Phó Ch? t?ch Qu?c h?i, các v? lãnh ??o, nguyên lãnh ??o c? quan ??ng, Nhà n??c, các b? ngành Trung ??ng, ??i di?n các phái ?oàn ngo?i giao n??c ngoài và ??i s? quán m?t s? n??c, lãnh ??o nhi?u t?nh, thành ph? trong c? n??c, cùng s? hi?n di?n c?a 15.000 ng??i dân ??a ph??ng và du khách.

Festival Hoa ?à L?t là d?p ?? t?nh Lâm ??ng qu?ng bá các s?n ph?m ??c h?u trong s?n xu?t nông nghi?p ?ng d?ng công ngh? cao c?a ??a ph??ng nh? các lo?i rau, trà, cà phê, dâu t?m, d??c li?u và g?n 20 th??ng hi?u s?n ph?m trong nông nghi?p.

T?i ?êm khai m?c, T? ch?c V?n hóa, Giáo d?c và Khoa h?c c?a Liên H?p qu?c - UNESCO ?ã chính th?c trao b?ng công nh?n Khu d? tr? sinh quy?n Lang Biang thu?c t?nh Lâm ??ng là Khu d? tr? sinh quy?n th? gi?i th? 9 t?i Vi?t Nam.

UNESCO trao b?ng công nh?n Khu d? tr? sinh quy?n Lang Biang


Ngay sau ?êm khai m?c, thành ph? ngàn hoa tr? nên r?c r?, sôi ??ng h?n khi l? h?i chính th?c b?t ??u v?i các màn di?u hành xe c?. Du khách hào h?ng tham quan trong tr?i n?ng vàng, mát m?.

Các loài hoa b?t ??u khoe s?c kh?p n?i ? thành ph? ?à L?t (Lâm ??ng) sáng 30/12, ch? sau l? khai m?c vài gi?


T?i th?i ?i?m hi?n t?i, Festival Hoa ?à L?t l?n th? 6 ?ang di?n ra nhi?u ho?t ??ng: tr?ng bày, tri?n lãm hoa, không gian hoa, cây c?nh, carnival hoa ?à L?t, phiên ch? hoa, h?i th?o khoa h?c v? hoa, ph? r??u vang, trà, cà phê Lâm ??ng, không gian th? pháp, tranh bút l?a và nhi?p ?nh hoa...H?u h?t nh?ng ho?t ??ng c?a k? Festival n?m nay ???c xã h?i hóa, tài tr? kinh phí t? các doanh nghi?p, ??n v? và làng hoa trên ??a bàn thành ph? ?à L?t và các ??a ph??ng lân c?n. Nhi?u ch??ng trình ?? l?i ?n t??ng m?nh m? v?i du khách trong và ngoài n??c nh?: không gian hoa bên h? Xuân H??ng, ???ng hoa Lê ??i Hành, Phiên ch? rau, hoa ?à L?t, Ph? trà, cà phê, ??c s?n ?à L?t. ??c bi?t, nhi?u ch??ng trình h??ng ?ng ???c các ??n v?, t?p th? t? ??ng ra t? ch?c nh?: carnaval hoa, h?i thi th?i trang hoa, ngày cu?i tu?n hoa… thu hút hàng ch?c nghìn ng??i dân và du khách tham gia.

M?t trong nh?ng s? ki?n ?n t??ng là màn di?u hành xe hoa v?i s? tham gia c?a hàng ch?c ôtô c?

?oàn tàu ch? khách du ngo?n vòng quanh thung l?ng tình yêu ???c ph? ??y hoa

143 ngh? nhân tr?ng hoa ?à L?t ?ã s? d?ng hàng ch?c nghìn ch?u hoa b?n ??a, cùng h?n 12.000 ch?u hoa c?a nhi?u ??n v? trong c? n??c ?? trang trí cho v??n hoa thành ph?


Festival Hoa ?à L?t l?n th? 6 c?ng ghi nh?n nh??ng ky? lu?c m?i.

C?p dâu tây kh?ng l? v?n là trái cây ??c s?n c?a ?à L?t ???c k?t t? 50.000 bông hoa cúc nh?t cáo màu tím. C?p dâu tây này cao 3,5m, r?ng 4m, ???c ??t tr??c qu?ng tr??ng Lâm Viên. ?? có ???c c?p dâu tây kh?ng l? này, g?n ch?c công nhân ?ã ph?i làm liên t?c trong vòng 4 ngày m?i hoàn thành.

Nhân dân làng hoa V?n Thành, ph??ng 5, TP ?à L?t (Lâm ??ng) ?em ??n cho du khách m?t bông h?ng k? l?c ???c k?t t? trên 10.000 bông h?ng nhung ??. Bông h?ng ??c ?áo này có chi?u cao 1,5m, r?ng 2m, ??t ngay không gian hoa bên h? Xuân H??ng. Bông h?ng có tr? giá trên 25 tri?u ??ng.

T?i công viên Xuân H??ng, ???ng H? Tùng M?u, Chai vang k? l?c Chateau Dalat - ???c ghi nh?n là chai r??u vang có chi?u cao 8m00, ???ng kính ?áy 2m00, v? chai ???c làm b?ng nh?a composite, bên trong chai là b?n ch?a r??u làm b?ng inox, dung tích 2.000 lít, có th? ph?c v? cho kho?ng 10.000 th?c khách th??ng th?c trong ?êm h?i r??u vang. ?ây la? chai r???u ????c  “H?i K? l?c gia Vi?t Nam” công nhâ?n la? l?n nh?t t? tr??c ??n nay.

?oàn h?a xa b?ng hoa ??t t?i vòng xoay tr??c ch? ?à L?t ???c công ty l?y ý t??ng t? tuy?n h?a xa c? Phan Rang - ?à L?t nh?ng n?m ??u th? k? 20. ?oàn tàu hoa ???c th?c hi?n v?i hàng ch?c lo?i hoa, cây c?nh, g?m m?t ??u kéo và b?n toa, t?ng chi?u dài kho?ng 20m, ???c thi?t k? theo hình bán nguy?t, trông khá ??c ?áo.

Trong 5 ngày, các ch??ng trình c?a Festival hoa ?à L?t ?ã thu hút kho?ng 500.000 l??t du khách ??n ?à L?t th??ng lãm và hòa mình vào không khí c?a l? h?i hoa.

T?i 2/1, sau 5 ngày di?n ra v?i hàng ch?c ch??ng trình khác nhau, Festival hoa ?à L?t l?n th? VI – 2015 ?ã khép l?i b?ng ?êm ngh? thu?t ??c bi?t t? ch?c t?i Qu?ng tr??ng Lâm Viên, thành ph? ?à L?t.

?êm ngh? thu?t ??c bi?t v?i ch? ?? “?à L?t ??p nh?ng mùa hoa” nh? m?t l?i t?m bi?t và cám ?n ??n du khách g?n xa ?ã tham gia l? h?i l?n này.Ch? t?ch UBND thành ph? ?à L?t Võ Ng?c Hi?p - Tr??ng Ban t? ch?c Festival hoa ?à L?t l?n th? 6 cho bi?t: Festival hoa ?ã khép l?i v?i nh?ng ?n t??ng t?t ??p ??i v?i nhân dân c? n??c và b?n bè qu?c t? v? thành ph? ?à L?t hi?n hoà, th? m?ng, m?n khách. Ngoài vi?c qu?ng bá hình ?nh ?à L?t – Lâm ??ng, Festival hoa l?n này còn mang ??n s? m?i m?, ??c s?c, ti?p t?c kh?ng ??nh và tôn vinh nh?ng giá tr? v? hoa, ngh? tr?ng hoa, kinh doanh hoa và gi?i thi?u, qu?ng bá các s?n ph?m ??c s?c c?a ?à L?t – Lâm ??ng. 

Ngu?n: S?u t?m