Ngày ??ng: 18/9/2019

Hoa ly (Lilium spp.) là m?t trong nh?ng loài hoa ??p, màu s?c phong phú ???c nh?p n?i t? n??c ngoài v? Vi?t Nam ?? tr?ng l?y hoa c?t cành ho?c tr?ng ch?u và ch? y?u là tiêu th? vào các d?p l?, T?t ??c bi?t là t?t Nguyên ?án. So v?i các lo?i hoa khác tr?ng cùng th?i ?i?m thì hoa ly có giá bán cao h?n h?n và mang l?i thu nh?p “kh?ng” cho ng??i tr?ng hoa n?u hoa n? ?úng d?p T?t. Tuy nhiên hi?n nay do s? bi?n ??ng th?t th??ng v? th?i ti?t mà nh?ng ng??i tr?ng hoa ly ?ang g?p ph?i khó kh?n do hoa n? không ?úng T?t, giá bán th?p và khó tiêu th?.

Nh?ng bông hoa ly màu s?c r?c r?
 

Do v?y, ?? tr?ng ???c nh?ng ch?u hoa ly không ch? ??p mà còn n? hoa ?úng vào d?p T?t thì c?n l?u ý m?t s? k? thu?t sau:

1. Ch?n gi?ng

Hoa ly có r?t nhi?u gi?ng khác nhau và m?i gi?ng s? có th?i gian sinh tr??ng nh?t ??nh, thông th??ng dao ??ng t? 65-100 ngày tùy gi?ng.

Do v?y, khi l?a ch?n gi?ng ?? tr?ng thu hoa vào t?t thì ng??i tr?ng c?n n?m ch?c th?i gian sinh tr??ng c?a gi?ng ?ó, có nh? v?y m?i c?n ???c th?i gian xu?ng gi?ng thích h?p.

2. Ch?n kích c? c? gi?ng

? hoa ly, kích c? c? khác nhau c?ng ?nh h??ng ??n th?i gian sinh tr??ng c?a gi?ng. Cùng m?t gi?ng nh?ng c? c? to h?n thì th?i gian sinh tr??ng s? dài h?n so v?i c? có kích c? nh? h?n.


C? gi?ng (t? trái qua ph?i) c?: 16/18; 18/20 và 20/22
 

3. Ch?n ngày xu?ng gi?ng

Ngày xu?ng gi?ng c? ly r?t quan tr?ng. ?? ch?n ???c ngày xu?ng gi?ng thích h?p thì c?n theo dõi ch?t ch? di?n bi?n c?a th?i ti?t. N?m nào th?i ti?t trong v? tr?ng có nhi?u ngày n?ng nóng, nhi?t ?? cao thì c?n xu?ng gi?ng mu?n h?n.
Ví d?, v? ?ông xuân 2014-2015 có nhi?t ?? trung bình t? tháng 10/2014-tháng 2/2015 là 20,4oC, ngày xu?ng gi?ng c? ly là 18-20/9 âm l?ch. V? ?ông xuân 2016-2017 có nhi?t ?? trung bình t? tháng 10/2016-tháng 2/2017 là 21,8oC, ngày xu?ng gi?ng c? ly là 1-3/10 âm l?ch.

4. X? lý ra r? cho c? ly tr??c khi tr?ng

X? lý ra r? cho c? ly tr??c khi tr?ng ngh?a là c? ly sau khi mua v? s? ???c tr?ng vào khay nh?a ?en ?? trong kho l?nh ? ?i?u ki?n nhi?t ?? 10-13oC ??n lúc c? ra r? m?i ?em ?i tr?ng thay vì tr?ng tr?c ti?p ngay sau khi mua c? v?. Bi?n pháp này không ?nh h??ng quá nhi?u ??n th?i gian sinh tr??ng c?a cây, song vi?c làm này là c?n thi?t ?? có ???c nh?ng ch?u hoa ly ??p, ch?t l??ng cao.

5. Ch?n giá th? tr?ng phù h?p

Cây hoa ly tr?ng ch?u r?t m?n c?m v?i giá th? tr?ng. Do ?ó, vi?c l?a ch?n ???c giá th? tr?ng giàu dinh d??ng, có ?? pH và EC ? ng??ng thích h?p v?i s? sinh tr??ng c?a cây hoa ly là vô cùng quan tr?ng. Giá th? tr?ng hoa ly th??ng là h?n h?p c?a ??t, phân h?u c?, tr?u hun, x? d?a (mùn c?a) v?i pH=5,5-6,5, EC<1,5. Tuy?t ??i không dùng phân vô c? hay phân chu?ng ch?a hoai m?c ?? tr?n làm giá th?.


M?c dù ??n nay ch?a có nghiên c?u nào v? ?nh h??ng c?a giá th? ??n th?i gian sinh tr??ng c?a cây nh?ng theo kinh nghi?m th?c t? thì giá th? không ch? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng cây mà còn có tác ??ng ??n th?i gian sinh tr??ng c?a cây. Giá th? khô, gi? n??c kém s? làm cây sinh tr??ng ch?m h?n so v?i giá th? có kh? n?ng gi? ?m t?t h?n.

6. Tr?ng hoa trong nhà l??i

?? có ???c nh?ng ch?u hoa ly có ch?t l??ng cao thì nên tr?ng hoa ly trong nhà l??i. Tùy ?i?u ki?n kinh t? mà ng??i tr?ng hoa có th? s? d?ng nhà l??i ??n gi?n ho?c kiên c?.

Tr?ng hoa ly ch?u trong nhà l??i kiên c? (trái) và nhà l??i ??n gi?n (ph?i)
 

Vi?c tr?ng hoa ly trong nhà l??i không ch? giúp ki?m soát sâu b?nh, s??ng gió mà còn giúp ng??i tr?ng hoa d? dàng h?n trong vi?c x? lý hoa n? s?m ho?c mu?n sau này.

7. X? lý khi hoa có xu h??ng n? s?m ho?c n? mu?n

??i v?i nh?ng ng??i tr?ng hoa ly thì vi?c x? lý hoa ly n? s?m (hãm hoa) khó h?n nhi?u so v?i vi?c x? lý khi hoa ly n? mu?n (kích hoa). Tr??c khi thu hoa t?t kho?ng 20-30 ngày, ng??i tr?ng có th? c?n c? vào kích th??c n? hoa và tình hình th?i ti?t nh?ng ngày cu?i ?? c?n hoa n?.

C?n tác ??ng các bi?n pháp “hãm” ho?c “kích” hoa khi hoa ?ang ? giai ?o?n 1
 

- Tr??ng h?p th?y hoa ly có xu h??ng n? s?m tr??c T?t thì c?n áp d?ng m?t s? bi?n pháp nh?: che l??i ?en t?o mát cho nhà tr?ng, gi? ?m cho cây (tuy?t ??i không ?? cây khô) và phun m?t s? lo?i phân bón lá có ch?a t? l? ??m cao h?n s? giúp hoa ch?m “lên màu”. Bên c?nh ?ó, ??i v?i nh?ng ng??i tr?ng hoa chuyên nghi?p có th? cho hoa ly vào kho l?nh ?? hãm (?? c? ch?u ho?c nh? cây x?p vào s?t ?en), tuy nhiên ch?t l??ng hoa sau khi hoa ra kh?i kho l?nh th??ng gi?m.

- Tr??ng h?p th?y hoa ly có xu h??ng n? mu?n thì c?n áp d?ng m?t s? bi?n pháp nh?: Quây nilon và th?p ?èn ?i?n giúp t?ng nhi?t trong nhà tr?ng, ngoài ra c?n phun thêm m?t s? lo?i phân bón lá có ch?a t? l? Kali cao h?n s? giúp hoa nhanh “lên màu”. 

Bài và ?nh: Thanh Tuy?n
(Bài ?ã ???c ??ng trên T?p chí Vi?t Nam H??ng s?c n?m 2018)