Ngày ??ng: 7/9/2019

N?m nay, H?i ch? tri?n lãm Ngh? tr?ng Hoa Qu?c t? ???c t? ch?c t?i Miami, n?i Công ty phân ph?i hoa t??i Jet Fresh Flowers l?n ??u tiên cho ra m?t C?a hàng k?o c?a mình.

Khu tr?ng bày c?a Công ty ???c th?c hi?n hoàn toàn trong nhà, v?i nh?ng bông hoa t??i, ???c b?o qu?n có s?n t? Nhà phân ph?i Jet Fresh Flower. Các thi?t k? hoa ???c th?c hi?n b?i Olga Ramirez, AIFD, CFD và Jimi The Tulip, v?i nh?ng qu? c?u hoa h?ng ???c làm b?i Ryan Black và Ellie Betancourt.

‘C?a hàng k?o’ là m?t ch? ?? hoa h?p d?n tr?c quan v?i m?c ?ích m?i khách tham quan v?a th??ng th?c k?o, v?a th??ng th?c các trang trí hoa ??y màu s?c. H?i ch? di?n ra t? ngày 18-20 tháng 6 t?i Trung tâm H?i ngh? Miami Beach v?i tri?n lãm 2 ngày 19 và 20.

 

B?c t??ng hoa ???c t?o ra có c?m giác gi?ng nh? m?t b?c t??ng k?o truy?n th?ng, mô ph?ng các lo?i k?o m?t màu trong các ?ng acrylic. Các bông hoa ???c c?m vào các mút c?m hoa chuyên d?ng t?o nên m?t m?t b?c t??ng hoa c?u v?ng. Ngay bên d??i nh?ng bông hoa là nh?ng k? k?o ???c ph?i h?p v?i cùng màu s?c c?a nh?ng bông hoa bên trên.

 
Ngoài ra, ‘C?a hàng k?o’ còn tr?ng bày m?t máy bán k?o cao su t? ??ng kh?ng l? v?i các viên k?o cao su ???c làm hoàn toàn t? nh?ng bông h?ng t??i. Hoa h?ng ???c b?o qu?n t? Rose Amor ? Ecuador ???c làm theo kích c? L, LL + và XL và có nhi?u màu s?c có s?n ?? ??t hàng t? Công ty Jet Fresh Flower. Ph?i m?t kho?ng 84 bông h?ng ???c b?o qu?n có kích th??c l?n ?? làm thành m?t viên k?o cao su hình c?u.


Hoa h?ng, hoa m?u ??n, hoa ??ng ti?n, hoa lan h? ?i?p ???c trang trí thành nh?ng bó hoa vô cùng ??p m?t bên c?nh nh?ng chi?c k?o mút kh?ng l?

Ngu?n: jetfreshflowers.com
(Thanh Tuy?n d?ch)